Traktor plöjer ett odlingsfält.Digital teknik används inom allt fler områden i lantbrukens verksamhet. Foto: Standret/Shutterstock.com

Mobilnät

Lantbruket i Sverige genomgår en stor digitalisering. Men enligt en rapport från Landshypotek Bank drabbas många lantbrukare av dålig täckning, strömavbrott och brister i tillgången till internet. Det har visat sig i en enkätundersökning med bankens Lantbrukspanel.

Lantbrukspanelen hos Landshypotek Bank består av 100 lantbrukare med lite större verksamhet. I undersökningen har de fått svara på hur de jobbar digitalt i sitt arbete på gården och vilken syn de har på lantbrukets digitalisering.

Panelen är överlag positiva till att digitala verktyg används i många olika delar i lantbruksföretagarnas verksamhet. Men brister i infrastrukturen ute på landsbygden är ett stort problem för många av dem.

Både administration och praktiskt arbete sköts digitalt

70 procent av deltagarna i panelen säger att digitala verktyg används för administration och kommunikation. 60 procent säger att de använder tekniken på praktiska sätt i lantbruket, exempelvis för kartering eller precisionsodling.

Strömavbrott och brist på täckning drabbar många

En fjärdedel av paneldeltagarna menar att mobiltäckningen på gården är dålig eller rentav mycket dålig. 40 procent har drabbats av bristande tillgång till internet, och en tredjedel uppger att dessa brister har medfört kostnader för deras verksamhet.

Närapå 50 procent av lantbrukarna har ofta eller åtminstone vid flera tillfällen drabbats av strömavbrott. Cirka hälften av dessa säger också att händelsen fick ekonomiska konsekvenser för dem.

Landsbygden behöver stabilt internet för samhällets och näringslivets skull

Resultaten som framkommit är alltså att företagare inom lantbruket har digitaliserat stora delar av sin verksamhet, och att det gör det ytterst viktigt att den digitala infrastrukturen utanför städerna är stabil och pålitlig. 

– Här har samhället genom politiken ett stort ansvar att det även på landsbygderna finns fungerande internet och mobiltäckning. Det är viktigt för företagandet och därmed hela samhället, påpekar Landshypotek Banks vd, Per Lindblad.

Resultaten och slutsatserna har publicerats i rapporten Den digitala lantbrukaren, som Landshypotek Bank släppte i maj 2021.